Gå direkte til indhold
Indhold start

Lovgivning om ventelistelukning.dk

Reglerne om frit valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser og lukning af ventelister står i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og er udmøntet i to bekendtgørelser for hhv. dagtilbud og fritidshjem.

For dagtilbud er det Bekendtgørelse om dagtilbud (BEK. 599 af 30/04/2015) der gælder:

Plads i dagtilbud i anden kommune

§ 5. Opskrivning på venteliste og optagelse i et dagtilbud i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 28 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 41.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens dagtilbud, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2 og 3, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker plads i kommunens dagtilbud, kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud, aldersgrupper, dagtilbudstyper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte dagtilbud efter dagtilbudsloven. Dagtilbudspladser, som er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunalbestyrelsen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde pasningsgarantien efter dagtilbudslovens § 23 inden for de følgende tre måneder på grund af udefrakommende børn, eller at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner kan opgøres i forhold til hele kommunens dagtilbud eller i forhold til aldersgrupper. Dagtilbudspladser, som er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 8. En beslutning, der er truffet efter § 6 eller § 7, bevarer kun sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af de tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten skal kommunalbestyrelsen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal elektronisk indberette beslutninger om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutningen om lukning lokalt i kommunen.

Stk. 3. En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen korrekt har indberettet beslutningen elektronisk på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk, og lukningen er registreret på hjemmesiden.

Se hele bekendtgørelsen om dagtilbud her

For fritidshjem er det Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (BEK nr 868 af 24/06/2011) der gælder:

Plads i fritidshjem i anden kommune

§ 39. Opskrivning på venteliste og optagelse i et fritidshjem i en anden kommune efter dagtilbudslovens § 55 sker efter institutionskommunens retningslinjer for optagelse. Institutionskommunen kan anmode forældrene om at oplyse, hvornår opholdskommunen kan give et tilskud til en plads i institutionskommunen efter dagtilbudslovens § 61.

§ 40. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens fritidshjem, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4, i kommunen. Ved beregningen skal der rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 2. Ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker plads i kommunens fritidshjem, kan opgøres i forhold til alle kommunens fritidshjem, aldersgrupper, fritidshjemstyper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte fritidshjem efter dagtilbudsloven. Fritidshjemspladser, der er forbeholdt bestemte grupper af børn, kan udelades i opgørelsen og undtages fra beslutning om lukning af ventelisten.

§ 41. En beslutning, der er truffet efter § 40, bevarer kun sin gyldighed i tre måneder efter dens ikrafttræden. Inden udgangen af de tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten, skal kommunalbestyrelsen derfor træffe en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket.

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal elektronisk indberette beslutninger om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og beslutninger om forlængelse af lukning på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutningen om lukning lokalt i kommunen.

Stk. 3. En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner og om forlængelse af lukningen har først virkning, når kommunalbestyrelsen korrekt har indberettet beslutningen elektronisk på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk, og lukningen er registreret på hjemmesiden.

Se hele bekendtgørelsen om fritidshjem her